Skip links

Sivil Toplum
Hibe Programları

2007-2009 arasında AB Mali Yardım Programı’nın 3. Hedefini gerçekleştirmek amacıyla, çeşitli alanlarda hibe veren üç Teklif Çağrısı yayınlanmıştır. Bu üç çağrının temel hedefleri aşağıdaki gibi olmuştur:

  • Uzlaşı ve güven arttırıcı önlemler;
  • Kıbrıs Türk toplumunda sivil topluma destek; ve
  • İki toplum arasında güveni etkileyen konuların daha iyi anlaşılmasını teşvik eden araştırmaların da dahil olduğu uzlaşı projelerine öncülük eden sivil toplum örgütlerine (STÖ) ve uluslararası kurumlara destek.

Yukarıda sözü geçen hibe programlarına paralel olarak, sivil toplum örgütlerine teknik destek ve kapasite geliştirme sağlanması amacıyla Sivil Toplum Destek Ekibi görevlendirilmiştir. Faaliyetleri aynı zamanda sivil toplumun modern demokrasilerde rolüyle ilgili genel farkındalık yaratmayı içeren bu ekip, 2008’den 2011’e kadar aktif olarak çalışmıştır.

2013 yılında Avrupa Komisyonu tarafından, geçmiş deneyimlerden alınan dersleri bir araya getirmek ve sivil toplum aktörleri ile nüfusun ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için, 2007’den beri Kıbrıslı Sivil Toplumuna verilen destek konusunda bir değerlendirme yapılmıştır.

“Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında IV” ve “Kıbrıs Sivil Toplumu V” hibe programlarının hazırlanması sırasında bu değerlendirmede belirtilen öğrenilen dersler ve öneriler göz önünde bulundurulmuştur.

Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında I, II, III hibe programları kapsamındaki toplamı 5.4 milyon Euro tutarındaki tüm hibe projeleri tamamlanmıştır.

Temmuz 2014’te toplamı 2.5 milyon Euro olan on hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Projelerle ilgili daha fazla detay “Projeler ve Sonuçlar” sayfasında bulunabilir.

Bu hibe programının temel amaçları:

  • Diyalog kültürünün gelişmesi, toplum yaşamına katılım ile hoşgörü, barış ve aktif yurttaşlık değerlerinin teşviki için Kıbrıs’ın kuzeyindeki sivil toplumun kilit aktör olarak güçlendirilmesi; ve
  • Her iki toplumun sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen güven artırıcı önemler ve ortak faaliyetler aracılığıyla uzlaşı, diyalog, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında daha yakın ilişkiler ve güvenin teşvik edilmesi.

Bu hibe programının öncelikli konuları çevre, insan hakları, kültür ve/veya spor olmuştur.

Toplamı 1 milyon 635 bin Euro olan, toplam sekiz hibe sözleşmesi 2015 sonu/2016 başında imzalanmıştır. Projelerle ilgili daha fazla detay “Projeler ve Sonuçlar” sayfasında bulunabilir.

Bu hibe programının temel amaçları: (i) diyalog kültürünün gelişmesi, toplum yaşamına katılım ile hoşgörü, barış ve aktif yurttaşlık değerlerinin teşviki için Kıbrıs’ın kuzeyindeki sivil toplumun kilit aktör olarak desteklenmesi, ve (ii) sivil toplum örgütlerinin kapasite geliştirme ve savunuculuk projelerinde sektör temelli ağ kurulması ve koordinasyon ile politika tasarlanması ve izlenmesinin desteklenmesi.

Özellikle Kıbrıslı Rumlar ve/veya uluslararası sivil toplum örgütlerinin olduğu ağlarda, iyi uygulamaları paylaşarak, ortak yaklaşım ve gündemleri güçlendirerek, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla birleştirip, uzak bölgelere ve/veya marjinal topluluklara ulaşan faaliyetlere öncelik verilmiştir.

Sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile insan kaçakçılığına karşı mücadele konularını ön planda tutan projeler olmak üzere, çevre (doğal kaynaklar ve atık; doğa ve biyolojik çeşitlilik ile çevre ve sağlık odaklı) ve insan hakları, öncelikli sektörlerdir.

Aralık 2018'de, altıncı Sivil Toplum teklif çağrıları kapsamında, Avrupa Komisyonu örgütsel kapasiteleri güçlendirmek amacıyla toplam 2,3 milyon Euro tutarında farklı sivil toplum örgütleriyle 8 hibe sözleşmesi imzaladı. Sivil toplumun demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri, kültürel çeşitliliği ve uzlaşmayı destekleme ve savunmada ve Kıbrıs'ta ve/veya diğer AB Üye Devletlerinden STÖ'lerle ortaklaşa toplumsal ihtiyaçları ele almak için ortaklaşa çalışmaları, işbirliğini ve ağı güçlendirmeyi hedeflemektedir.

İmzalanan sözleşmeler aşağıdaki alanları ele almıştır: kadınlara ve çocuklara yönelik aile içi şiddetin önlenmesi; LGBTİ + ler’in insan haklarına erişiminin geliştirilmesi; hasta haklarının bilincini ve uygulanmasını geliştirmek; çoğulcu görüşler, demokratik değerler, çeşitlilik, eleştirel fikirler ve sanat yoluyla kültürler arası hoşgörü için farkındalığın arttırılması; gazetecilerin ve medya kurumlarının basın özgürlüğünü ve temel insan haklarını destekleme kapasitesinin güçlendirilmesi; Kıbrıs'taki barış söyleminde gençlerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak; sivil toplumun çevre yoluyla demokrasi, yönetim ve barış inşasında rolünün arttırılması; ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının barış içinde birlikte yaşamalarına katkıda bulunmak.

Ağustos 2019 ortalarında toplam dört hibe sözleşmesi imzalandı. Bu teklif çağrısı kapsamında sunulan 1 milyon Euro'luk miktar, insan kaçakçılığını önleme, farkındalığı arttırma, mağdurların haklara erişimini ve bilgi birikimini arttırma ve her türlü insan ticaretine karşı etkili ve koordineli bir cevap verebilmeyi amaçlamıştır.

İmzalanan sözleşmeler, paydaşların koordinasyonunu ve İnsan Ticaretine karşı eylemlerin etkinliğini artırmak için bir başvuru platformunun çalışmasını destekleyecek ve ayrıca Kıbrıs'ın kuzeyinde ve/veya Kıbrıs'ta insan ticaretine karşı eylemleri/girişimleri desteklemiştir. Sözleşmeler aşağıdaki alanları ele almıştır:  LGBTİ+ toplumu içinde insan ticareti ile mücadele çabaları; insan haklarına ve uluslararası standartlara dayanan yasal metni geliştirmek; insan ticareti mağdurlarının haklarına erişimlerinin geliştirilmesi; İnsan ticaretinin her türüne ilişkin bilgiyi artırmak ve etkili ve koordine bir yanıt üretmek; ve Kıbrıs'ın kuzeyinde kadın kaçakçılığı mağdurlarını  haklarını artımak amacıyla özellikle kadın ticareti olmak üzere insan kaçakçılığı seviyesini azaltmak.

Avrupa Komisyonu, 2021 sonu/2022 başında, Kıbrıs Türk toplumundan çeşitli sivil toplum örgütleriyle toplam 2,1 milyon Euro tutarında 12 yeni hibe sözleşmesi ve İnsan Hakları Platformu'na 700.000 Euro tutarında doğrudan hibe desteği sağlayan sözleşmeyi imzalamıştır.

Yedinci Kıbrıs Sivil Toplumu İşbaşında teklif çağrısının amacı, sivil toplum örgütlerinin karar alma ve politika uygulama süreçlerine katılımlarının sağlanması, Kıbrıs toplumları arasındaki diyaloğun ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve hem yerel seviyede hem de AB düzeyinde değişimi etkilemeleri suretiyle anlamlı sosyo-ekonomik değişimler gerçekleştirmelerini teşvik etmektir. Uygulanacak olan proje konuları arasında kırılgan grupların veya azınlık gruplarının insan haklarına erişimi, gençlerin ve kadınların güçlendirilmesi, hasta hakları, işçi hakları ve yaşlı hakları, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik savunuculuk, atık yönetimi, çevre okuryazarlığı ve aktivizm yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu ayrıca, daha adil, eşitlikçi, demokratik ve kapsayıcı bir toplum geliştirmeyi amaçlayan hak temelli çok sayıda Kıbrıs Türk STÖ'lerini bir araya getiren İnsan Hakları Platformu ile de doğrudan bir hibe anlaşması imzaladı. Proje, 2 yıl boyunca uygulanacak ve öncelikle insan ticaretiyle mücadele, mülteci hakları, LGBTİ+ hakları, örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü, alıkonulma koşulları ve işkence yasağı da dahil olmak üzere, karar alma süreçlerine demokratik katılım, konularına odaklanacaktır. İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Rum STÖ'leri, AB’den STÖ'ler ve STÖ ağları ile sinerji ve iş birliği geliştirecek ve platforma katılmaya ilgi duyan diğer hak temelli derneklere açık olacaktır.

Avrupa Komisyonu, 2023 yılında, çeşitli Kıbrıs sivil toplum örgütleri  ile toplam  2,461,965 Euro tutarında 17 yeni hibe sözleşmesi imzalamıştır.

Sekizinci Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı, sivil toplumu Kıbrıs'ta kapsamlı çözümün elde edilmesini desteklemeye katkıda bulunan eylemler aracılığıyla destekleyerek güven, diyalog ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Avrupa Birliği değerlerinin ve standartlarının desteklenmesini amaçlamaktadır. 

Bu teklif çağrısı, farklı öncelikler barındıran üç Lot'tan oluşmuştur:

Lot 1- İki toplumlu araştırma projeleri: Kıbrıs odaklı bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi yoluyla Kıbrıs toplumları arasındaki bilimsel etkileşimin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Lot 2 - İki toplumlu güven artırıcı projeler: Çevre, barış, uzlaşı ve güven artırma, insan hakları, kültür veya spor konularının öncelik taşıdığı alanlarda Kıbrıs toplumları arasındaki etkileşimi artırmayı hedeflemektedir.

Lot 3 - KTt'de sivil toplumun güçlendirilmesi: Çevre, insan hakları, medya okuryazarlığı, etik gazeteciliğin desteklenmesi, AB standartlarına uygun sağlam yönetim yapısının geliştirilmesi alanlarındaki projelerin yanı sıra Covid-19 pandemisinin sonuçlarını ele alan projelerle KTt'deki sivil toplumu destekleyecektir.  

Projelerle ilgili daha fazla detay “Hibe Projeleri” sayfasında bulunabilir.

This website uses cookies to improve your web experience.