Skip links

Sivil Toplum

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla AB Mali Yardım Programı kapsamında (Yönetmelik (AK) 389/20061), Kıbrıs Sivil Toplumuna yardım sağlanmaktadır. Yardım Programı’nın bu konudaki ana hedeflerinden biri (hedef 3) “uzlaşma, güven arttırıcı önlemler ve sivil topluma destek”tir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sivil toplumun güçlendirilmesi, diyalog kültürünün geliştirilmesi, toplum yaşamına katılım ve ayrıca hoşgörü, barış ve aktif yurttaşlık değerlerinin öne çıkarılmasında kilit rol oynamaktadır. Güven artırıcı önlemler ve her iki toplumun sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen ortak faaliyetlere yönelik AB tarafından sağlanan destek, arabuluculuk, diyalog ve ayrıca Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında daha yakın ilişkilerin ve güvenin tesisini teşvik etmektedir.

Avrupa Komisyonu 2007 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumundaki Sivil Topluma yönelik toplam 15 milyon Euro değerinde sekiz teklif çağrısı açmıştır. Verilen hibeler, çeşitli alanlardaki projeleri desteklemiştir. Bu çağrıların ana hedefleri:

  • Diyalog kültürünün geliştirilmesi; toplum hayatına katılım, ve; hoşgörü, barış ve aktif yurttaşlık değerlerinin teşvik edilmesinde kilit bir aktör olan sivil toplumun güçlendirilmesi,
  • Güven artırıcı önlemler ve ortak projeler aracılığıyla Kıbrıs Türk (KT) ve Kıbrıs Rum toplumları arasında uzlaşının, diyaloğun ve daha yakın ilişkilerin teşvik edilmesi,
  • Sektör temelli ağların kurulmasını desteklemek, koordinasyon sağlamak ve yurttaşların politikaların tasarlanmasına ve izlenmesine katılımlarını arttırmak amaçlarıyla STÖ’lerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve savunuculuk projelerinin desteklenmesi,
  • İnsan ticareti ile mücadele konusunda farkındalığın arttırılması, eşgüdümün teşvik edilmesi, yasal çerçevenin geliştirilmesi ve mağdurların korunması olmuştur.

Yardım Programı kapsamında bu hibe programlarına paralel olarak, Kıbrıs Türk STÖ’lerine 2008 yılından 2011 yılına kadar sivil toplum destek ekibi aracılığıyla yönelik teknik destekler (TD) sağlanmış ve 2015’den günümüze kadar da Sivil Alan aracılığıyla finanse edilmeye devam etmektedir. Sağlanan Teknik Destek, STÖ’lerin kapasitelerinin arttırılmasını, Kıbrıs Türk toplumundaki ve AB bünyesindeki rollerinin ve demokratik süreçlere katılımlarının güçlendirilmesini amaçlamıştır. (Daha ayrıntılı bilgi için: https://www.civicspace.eu/ )

Bazı proje örnekleri şöyledir:

Konuşulmayan

LGBTI hakları konusunda diyalog ve farkındalık yaratma yoluyla toplumsal cinsiyet ve cinsel ayrımcılıkla savaşmak

Şiddete Karşı Diren!

Kadın ve çocuklara karşı yapılan aile içi şiddetin ortadan kaldırılması

Sesini Yükselt, Haklarını Savun!

Kıbrıs Türk sivil toplumunun iletişim ve savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum medya profesyonellerinin kapasitelerinin arttırılması

Hastanın Sesi I

Hasta hakları konusunda farkındalığın ve saygının artırılması

Herkes için İnsan Hakları

Uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin insan haklarının geliştirilmesi ve korunması

Leading by Example

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum İş Liderlerinin Diyalog, İşbirliği ve Uzlaşma konularına katılımı

Girne Dağları Mağaraları Projesi

Araştırma, koruma ve eğitimi entegre etmek

Hastanın Sesi II

Hasta hakları konusunda farkındalığın ve saygının artırılması

Sinerjiler, Kapasite Geliştirme ve Barış İnşası için Deniz Çöpü
MÜMKÜN

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Daha Güçlü, Daha Serbest ve Daha Etik Gazetecilik

Değişim İçin Diyaloğu Teşvik Etmek: Gençliğin Güçlendirilmesi Yoluyla Barış Savunması
COMMIT

İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar

İnsan Ticaretine karşı Yasal Değişiklikler ve Adli Yardım
Sömürüden Özgür LGBTI+ Hayat Projesi
This website uses cookies to improve your web experience.