Skip links

Özel Sektör
Hibe Programları

KOBİLERE YÖNELİK HİBE ÇAĞRILARI I VE II (2009-2010)

KOBİ’lere yönelik I. ve II. Hibe Çağrıları, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının iyileştirilmesini, özel sektörde verimliliği ve yatırımı artırmayı amaçlamıştır. Ayrıca, KOBİ’lerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin alımını teşvik ederken, aynı zamanda yerel bilişim sektörünün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesini desteklemiştir.

2009 ve 2010 yılında iki hibe programının başlatılmasını takiben, , 3 milyon Euro tutarında toplam 31 proje finanse edilerek, 2012 yılında sonuçlandırılmıştır.   

KOBİ’LERE YÖNELİK HİBE ÇAĞRISI III – KOBİ GELİŞİMİ: ÜRÜN VE HİZMETLERİN MODERNİZASYONU (2014-2017)

4.7 milyon Euro tutarındaki Teklif Çağrısının temel hedefi, yeni girişimcilerin ve küçük ve orta ölçekli işletmelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, iş piyasasını geliştirme anlamında yerel ekonominin çeşitlendirilmesi ve doğal kaynakların korunması olmuştur. Özel hedefleri ise, ürün ve hizmetlerin modernize edilerek ve kalite standartları geliştirilerek, iş mükemmeliyetinin ve Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) teşvik edilmesi, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji (EVYE), çevre koruma faaliyetleri ve bilgi teknolojisi kullanımının teşvik edilmesi yoluyla maliyet tasarrufu yapacak girişimlerin desteklenmesini içermektedir.

Hibe programının 2012 yılı Ocak ayında başlatılmasının ardından, 282 başvuru alınmış, toplamda 36 proje hibe almaya hak kazanmıştır.

KOBİ’LERE YÖNELİK HİBE ÇAĞRISI IV (2018 – günümüze)

Bu spesifik çağrı, yiyecek ve içecek endüstrisi (tarımsal işleme dahil), mekanik, elektrik ve elektronik mühendisliği endüstrisi, sağlık ve iş hizmetleri, ve ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi gibi belirli önceliklere sahip farklı ekonomik operatörleri çekmeye dayanmaktadır. Bu teklif çağrısının toplam 5 milyon Euro'luk küresel hedefi olup, Kıbrıslı Türk, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler), Gruplar ve İş Destek Kuruluşları arasında standartlaştırılmış iş ortamlarına uyum sağlayarak rekabetçiliği ve iş dünyasını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Özel hedefler, üretim standartlarını ve yeni üretim hattının/teknolojisinin istismarını geliştirmek, KOBİ'lerin ve diğer kuruluşların kredibilitesini artırmak ve ayrıca BSO'ların hizmet sunumunda ve ağ oluşturma fırsatlarındaki rolünü güçlendirmektir.

Programın Haziran 2018’de başlatılmasının ardından 200 başvuran alındı. Toplam 27 proje hibe almaya hak kazanmıştır ve bir kısmı halen devam etmektedir.

Doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen üç KOBİ çağrısına ek olarak, 2007-2011 döneminde KOBİ’lere destek amacıyla 3 milyon Euro destek tahsis edilerek, UNDP aracılığıyla yürütülmüştür. 

İlgili KOBİ programının genel amacı, Kıbrıs Türk özel sektörü ve AB pazarı arasında bağlantılar kurarak kurumsal rekabet gücünü artırmaktır.

Avrupa standartlarını karşılayan kalite, çevre ve sosyal standartlar ile tanınmış sertifikasyon işlemlerinin desteklendiği programdan 62 KOBİ yararlanmıştır. 

This website uses cookies to improve your web experience.