Skip links

Kırsal Kalkınma
Hibe Programları

Pilot Kırsal Kalkınma Hibe Programı–Koyun ve keçi çiftliklerinin süt ürünü hijyenlerinin iyileştirilmesi

Koyun ve keçi sütü üreticilerine odaklanan AB destekli bu pilot program (500,000 Euro) KKSP altındaki ilk başvuru çağrısı oldu. Bu programın ana hedefi, süt kalitesini arttırmak adına koyun ve keçi süt üreticilerinin ekipmanlarını modernize ederek küçük üreticilerin rekabet edebilirliğini iyileştirmek idi.

22 hibe projesi sonuçlandı.

2009 yılında hibe yararlanıcıları için, AB tarafından finanse edilen hayvancılık uzman ekibi, otomatik süt sağma sistemlerinin kullanımı ve genel temizlik ve süt sağım odalarının bakımı üzerine eğitimler düzenlendi.

Kırsal Kalkınma Hibe Programı I –Tarımsal Üretimi İyileştirme

AB destekli Birinci Kırsal Kalkınma Hibe Programı (5.0 Milyon Euro) açıkta ve örtüaltı sebze üretiminin modernizasyonu, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini amaçlamıştır. Bu kapsamda, tarım işletmelerinde belirli kalite ve gıda güvenliği standartlarına ulaşılmasını hedefleyen, çevre ve iş güvenliği ile hijyen ve hayvan sağlığı konularında iyileştirmeler sağlanmasına yönelik yeni teknolojilerin uygulanmaya başlanması hedeflenmiştir.

Hibe Programı teklif çağrısının 19 Aralık 2008’deki açılışının ardından toplam 450 başvuru alınmış ve kazanan 133 proje Eylül 2011’e kadar tamamlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Hibe Programı II –Kırsal İşletmeleri Destekleme

Toplamda 5 milyon Euro fon tahsis edilenbu AB destekli İkinci Kırsal Kalkınma Hibe Programı, Hasat-Sonrası Teknolojileri (meyve, sebze, patates ve tahıllar); süt işleme; kırsal turizm; kırsal mikro-işletmeler; geleneksel balıkçılık ve su ürünlerinin yetiştirilmesi’ne odaklanmıştır. Bu hibe programının temel amacı tarımsal ürünlerin hasat-sonrasında işlemesinin ve pazarlamasının modernizasyonu, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve geleneksel balıkçılık da dahil olmak üzere alternatif kırsal gelirlerin geliştirilmesidir. Bu kapsamda, tarım işletmelerinde belirli kalite ve gıda güvenliği standartlarına ulaşılmasını hedefleyen, çevre ve iş güvenliği ile hijyen konularında iyileştirmeler sağlanmasına yönelik yeni teknolojilerin uygulanmaya başlanması amaçlanmıştır.

Programın 25 Haziran 2009’daki teklif çağrısının ardından toplam 125 başvuru alınmış ve 5 önceliğe yayılmış 37 adet proje Haziran 2012’e kadar tamamlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Hibe Programı III –Rekabet gücünü, Çeşitliliği ve Sürekliliği Artırma

Toplamda 3 Milyon Euro fon tahsis edilen Üçüncü Kırsal Kalkınma Hibe programının genel amacı, sürdürülebilir çiftçiliğe ve küçük ölçekli işleme yatırımlarına destek sağlanması, tarımsal üretim sektörlerinin güçlendirilmesi ve küçük ölçekli sürdürülebilir turizm ve diğer kırsala-dayalı işletmeler gibi faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla üreticiler ve diğer kırsal ekonomik aktörler arasında işbirliğini geliştirerek, Kıbrıs Türk toplumu kırsal ekonomisinin rekabet gücünü artırmaktır. Bu çağrı kapsamında iki ayrı öncelik bulunmaktadır; çiftlik üretimi ve hasat-sonrası kapasitelerinin iyileştirilmesi ve tarımsal üretim sektörlerinin güçlendirilmesi; ve kırsal turizm ile ilgili faaliyetlerinin güçlendirilmesi.

Programın 23 Ocak 2012’deki teklif çağrısının ardından 164 başvuru alınmıştır ve kabul edilen 34 projenin yürütülmesi tamamlanmıştır.

Tamamlanan projeler, bireysel çiftçilere, şirketlere ve sivil toplum örgütlerine ekipman alımı, eğitim, ve danışmanlık hizmetleri için destekleri içermektedir. Projelerin çoğu çiftlik verimliliğini ve rekabet edebilirliğini artırmak adına alınacak ekipmanlardan oluşmaktadır. Diğer destekler, kültürel mirasın korunmasını (ör. Elişleri ve özellikli geleneksel yiyecek üretimi), soğuk hava depoları, yenilenebilir enerji odaklı destekleri ve zeytin ve nar sektörlerinde destekleri içermektedir.

Kırsal Kalkınma Hibe Programı IV – Tarımda Yatırım Desteği

AB tarafından finanse edilen, 5 milyon Euro’luk, Dördüncü Kırsal Kalkınma hibe programının hedefi, süt bileşeni de dahil olmak üzere, tarımsal değer zincirinin güçlendirilmesidir. Teklif Çağrısı ikiye bölünmüştür ve her lot, hedeflenecek bir takım spesifik öncelikli konular içerir;

Lot 1: Ekin üretiminin geliştirilmesi

 1. Bitki sağlığı, gıda güvenliği, çevre koruma ve/veya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yerel yasal metinlerin uygulanması sonucunda standartlara uyumu arttırmak;
 2. Verimli sulama sistemlerinin ve/veya su tasarrufu tekniklerinin kullanımını teşvik etmek;
 3. Yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek ve/veya enerji verimliliğini artırmak;
 4. Pazarlanan tarım ürünlerinin katma değerini artırmak ve/veya çiftliklerdeki hasat sonrası (pazarlama ve işleme) kapasitesini modernize etmek;
 5. Birincil tarım ürünlerinin pazarlama kalite standartlarını ve/veya Global Gap standart sertifikasının alımını sağlamak.

Lot 2: Hayvansal üretimin geliştirilmesi

 1. Gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı, çevre koruma ve/veya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yerel yasal metinlerin uygulanması sonucunda standartlara uyumu arttırmak;
 2. Sağım ve/veya sütün soğuk depolanması için tesislerin iyileştirilmesi;
 3. Bal, tavuk veya yumurta üretimi için tesisleri geliştirmek;
 4. Biyogüvenliği ve/veya gübre, atık su ve/veya atık maddelerin yönetimini geliştirmek;
 5. Yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek ve/veya enerji verimliliğini artırmak;
 6. Pazarlanan tarım ürünlerinin katma değerini artırmak ve/veya çiftliklerin pazarlama ve/veya işleme kapasitesini modernize etmek.
This website uses cookies to improve your web experience.