Skip links

İnsan Kaynakları
Hibe Programları

Programın genel hedefi, Kıbrıs’ ın kuzeyinde bulunan okul öncesi, ilk ve orta okul ile liselerde global ve Avrupa eğitim trendleri ile uyumlu bir şekilde, yenilik ve değişim girişimlerine yardım ederek Kıbrıs Türk toplumunda insan kaynakları politikasının güçlenmesi ve gelişimine destek olmaktır.

Bu hibe çağrısına yön veren üç kilit öncelik aşağıdaki gibi olmuştur:

 1. Modern öğretim ve öğrenme metotlarını teşvik etmek ve eğitimcilerin kapasitelerini global ve Avrupa trendleri doğrultusunda artırmak;
 2. Eğitim sisteminin genel idaresinin geliştirilmesi ve dezavantajlı gruplara özel önem göstererek, eğitsel paydaşlar arasında eşitlik, sosyal uyum ve aktif yurttaşlığı teşvik etmek amacıyla ağ kurmanın ön plana çıkarılması; ve
 3. İki toplum arası uzlaşmayı güçlendirmek amacıyla Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum okulları arasında ortak projelerin teşvik edilmesi.

Bu teklif çağrısı dahilinde ayrılmış genel miktar olan 700,000 Euro’ nun 600,000 Euro’ su için sözleşme yapılmıştır. 2014-2016 yılları arasında aşağıda sıralanan on okul projelerini sürdürmüştür:

Hibe Yararlanıcısı

Proje Adı

Lefkoşa Türk Lisesi

Eğitimde çok kültürlülük

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

Elektrik Mühendisliği öğretim ve öğrenim tekniklerinin modernleştirilmesi

Fazıl Plumer Anaokulu

Reggio Emilia Yaklaşımı ile Eğitim

Değirmenlik Lisesi

AKRAN GÜCÜ: Gençlik Toplumu Hareketlendiriyor

Türk Maarif Koleji

Konfüçyüs der ki: “Bana anlat unuturum, bana göster hatırlarım, beni dahil et, anlarım. Laboratuar uygulamaları aracılığıyla öğrenimin monderleştirilip yaygınlaştırılması

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Kültürel ve Çevresel Geri Dönüşüm

Yeni Yüzyıl Anaokulu

“KENDİM YAPMAM İÇİN BANA YARDIM ET!” Okul öncesi eğitimde Montessori metodunun entegrasyonu

Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi

Özel İhtiyaçlılar Merkezinde çok amaçlı ve duyusal oda

Haydarpaşa Meslek Lisesi  

Global Otel Yönetimi donanımı

Namık Kemal Lisesi

NKL’de Fen öğretim uygulamaları ve metodlarının geliştirilmesi

Bu hibe programının hedefi, bilgi tabanlı bir toplum için çok önemli olan yenilik ve yaratıcılık ile yeteneklerin ve kilit becerilerin teşvik edilmesini sağlayarak, eğitim ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını geliştirmektir. Teklif çağrısı iki lota ayrılmıştır:

 1. Okullarda Yenilik ve Değişim – Kilit becerilere ve öğretme kapasitesini geliştirmeye odaklı, çocuk merkezli öğrenme kapasitelerinin global ve AB trendleriyle uyumlu olarak artırılması ve iki toplum arası uzlaşmayı güçlendirmek amacıyla Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum okulları arasında ortak projelerin teşvik edilmesi;
 2. İstihdam edilebilirliğin artırılması – Yaşam boyu öğrenme fırsatlarının eğitim ve öğretimin her kademesinde yaratıcılık ve yeniliğin güçlendirilerek, çalışanlar ve işsizlerin eğitimi ve yeniden eğitimi ile girişimcilik yeteneklerinin artırılması da dahil olmak üzere yaşam boyu öğrenme fırsatlarının artırılmasına odaklanmaktadır.

Toplam 1,5 milyon Euro ile bu hibe programı, bireylerin topluma tam katılımını sağlamanın yanı sıra inovasyon ve yaratıcılığa izin vermek için daha bütünsel bir yaklaşım ve bilgi temelli bir toplumda hayati önem taşıyan becerilerin ve “temel yeterliliklerin” teşvik edilmesine odaklanmıştır. Teklif çağrısı iki gruba ayrılır:

 1. Okullarda Yenilikçilik ve Değişim;
  • Eğitim ve öğretimin kalitesini ve verimliliğini artırmak
   • Anahtar yeterliliklere odaklanarak çocuk merkezli öğrenme kapasitesinin artırılması
   • Öğretmenlerin eğitim programları aracılığıyla küresel ve AB eğilimlerine uygun öğretim kapasitesinin artırılması
  • Eşitliği, sosyal uyumu ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek
   • Daha fazla öğrenmeyi, aktif vatandaşlığı ve kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek
   • İki toplum arasındaki uzlaşmayı teşvik etmek için Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rum okulları arasında ortak projelerin teşvik edilmesi
 1. İstihdamın Artırılması;
  • Yaşam boyu öğrenmeyi bir gerçeğe dönüştürmek (Mesleki ve işgücü piyasası ile ilgili beceri ve yeterlilikler konusunda - rekabetsizliğe ve istihdam edilebilirliğe katkıda bulunmak için işsiz ve çalışanların eğitimi ve yeniden eğitimi dahil - yaşam boyu öğrenme fırsatlarını geliştirmek)
  • Girişimciliği Geliştirmek (Tüm eğitim ve öğretim seviyelerinde yaratıcılık ve yenilikçiliği artırarak girişimcilik becerilerini geliştirmek
 1.  
This website uses cookies to improve your web experience.