Skip links

Hibe Programları

AB Hibe Destek Ekibi bu hibe programlarının hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesi sürecinde teknik destek vermektedir. Hibe projelerinin onaylanması süreci son derece rekabetçidir. Söz konusu projeler yerel topluluklar, öğretim ve eğitim tesisleri, sivil toplum örgütleri, sektörlerin ve işverenlerin çıkarlarını savunan kuruluşlar, meslek birlikleri gibi yerel paydaşların yanı sıra KOBİ’ler ya da çiftçiler gibi bireysel katılımcılar tarafından uygulanmaktadır. Projeler kültürel miras, toplumsal kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, istihdam yaratma, yaşam boyu öğrenme, diyaloğun geliştirilmesi,
kırsal kalkınma, atık su ve katı atık toplama ve arıtma, çevre koruma, yenilenebilir enerjinin kullanımının teşviki ya da sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesi gibi çeşitli konularda kalkınmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda tarımda modernizasyon için adımlar atılmakta, özel sektörün işleyişinde yeni standartlar hayata geçirilmekte, toplumsal cinsiyet eşitliği teşvik edilmekte, daha fazla insanın istihdamı teşvik edilmekte, çalışanların ve şirketlerin değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olunmakta, öğrencilerin yeni beceriler kazanarak ufuklarını genişletmesine destek verilmekte ve dinamik bir sivil toplumun işleyişi desteklenmektedir.

Toplum kalkınması sektöründe, hibe projeleri su kaybını azaltma ve atık suyun toplanarak arıtılmasını geliştirme, katı atık yönetiminde gelişim kaydetme ve doğanın korunmasına yönelik sistemlerin oluşturulması gibi alanlarda katkıda bulunmanın yanı sıra aile içi şiddet mağdurları ya da yaşlılar gibi hassas gruplara yönelik toplum-tabanlı hizmetlerin oluşturulmasına da destek vermektedir.

Özel sektörün gelişimi bağlamında, hibe ile sağlanan desteklerle, işletmelerin teknolojik inovasyon alanında gelişmesi, kalite standartlarının uygulaması, becerilerin gelişmesi ve iş imkanları yaratmakla rekabetçilik ve verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Geniş kapsamlı Kırsal Kalkınma Sektörü Programı yaşam standartlarını geliştirmek ve tarımsal üretimde rekabetçiliği artırmak gibi yollarla kırsal bölgelerde sosyo-ekonomik kalkınmayı teşvik etmektedir.

Sivil toplum sektöründe diyalog kültürü, demokratikleşme, insan hakları, sivil katılım ve ayrımcılığa karşı faaliyetler alanlarında destekler verilmektedir.

İnsan kaynakları sektöründe katılımcı okulların, öğretim programlarını kayda değer biçimde geliştirip güçlendirirken aktif bir işgücü piyasası üzerinden istihdam edilebilirlik ve iş olanaklarının oluşturulmasına destek verilmektedir. Bu bağlamda çıraklık, meslek içi eğitim, işin devamlılığı ve işe özel eğitimler ile eğitimcilerin eğitimi gibi araçlardan faydalanılmaktadır.

AB Hibe Destek Ekibi, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve halen uygulanmakta olan hibe programlarından aşağıdakilere teknik destek sağlamaktadır:

  • Kırsal Kalkınma 4. teklif çağrısı
  • Özel Sektörün Gelişimi 4. teklif çağrısı
  • Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında 7. teklif çağrısı
  • Toplum Kalkınması 4. teklif çağrısı
  • Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında 8. Teklif Çağrısı
This website uses cookies to improve your web experience.