European Union Aid Programme
for Turkish Cypriot community
Kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi – geleceğimizi birlikte inşa edelim
Önceden Program Yönetim Birimi olarak da bilinen AB Hibe Destek Ekibi’ nin genel hedefi, Kıbrıs Türk toplumu için sivil toplum, toplum kalkınması, insan kaynakları, özel sektörün kalkınması ve kırsal kalkınma sektörleri kapsamındaki hibe projelerinin tasarımı, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesine teknik destek sağlamaktır. AB, 2008’ den itibaren PMU projesini finanse etmektedir.
Ana proje faaliyetleri şöyledir:

 • Hibe programı başvuru rehberlerinin geliştirilmesine destek sağlamak
 • Hibe programlarının değerlendirilmesi ve sözleşme hazırlık süreçlerine destek sağlamak
 • Hibe faydalanıcılarına proje yönetiminde, proje başvuru sahipleri ve hibe faydalanıcılarına kapasite geliştirmede ve hibe projelerinin izlenmesinde destek sağlamak
 • KKSP websitesinin güncellenmesi ve idaresi,
 • Bilgi İzleme Sistemi kurulması ve idaresi; and
 • İletişim ve görünürlük faaliyetleri için programın yürütülmesi


2008 yılının Ekim ayı ile 2014 yılının Aralık ayına kadar uygulanan AB destekli Bitkisel Üretim Projesinin amacı, sektör rekabetinin artırılması için çiftçilere danışmanlık ve eğitim vermek ve
 • Doğru tarım ve çiftlik yönetimi uygulamaları (muhasebe dâhil) geliştirmek,
 • Mahsul yetiştirme uygulamaları ve sulama verimliliğini geliştirmek,
 • Birkaç örnek tarla oluşturmak,
 • Kooperatif ve üretici gruplarında çiftçi derneklerini desteklemektir.
Proje faaliyetleri; sulama verimliliğinin artırılmasını, su tüketimini azaltacak ve su kalitesine daha uygun olacak ürün çeşitlerinin tanıtılmasını, dağıtım şebekelerinin sağladığı geri dönüştürülmüş suyun kullanımının artırılmasını destekleyen faaliyetleri ve otomatik sulama sistemleri gelişimine yönelik eğitimlerin sağlanmasını içermektedir.

Yeni ürün ve bu ürünlerin çeşitleri ile ilgili olarak proje, su miktarı ve kalitesine ve yüksek tuzluluk seviyelerinde sulamaya karşı artan dirence odaklanarak kuşkonmaz, hurma ağacı, zeytin, üzüm, guava ve narın test edilmesini destekledi.

50’den fazla çiftçi, haşere ve hastalıklar, turunçgillerin budanması, turunçgil üretimi uygulama günü, hasat platformu ve uç budama tanıtımları gibi turunçgil sektörü ile ilgili destek faaliyetlerine katıldı. Zeytin sektörüne ilişkin olarak da 750’den fazla zeytin yetiştiricisi ve toprakbilimci zeytin budaması, hasadı ve sulanması tanıtımı üzerine düzenlenen eğitim, çalıştay ve saha gezilerine katıldı.

Yerli ve yabancı pazarlarda meyve kalitesinin garantiye alınması için gerekli olan yenilenmiş tarım ilaçları veri tabanı ve bitki sağlığı yasalarının gereksinimi vurgulandı.

220’den fazla çiftçi ve tarım uzmanı çiftlik yönetimi muhasebe eğitimlerine katıldı. Sulama ekipmanları temini, fidanlık serası, küçük tarım makineleri ve deneme için bitki ve tohumların tedarik edilmesi aracılığıyla tarımsal araştırma ve geliştirme merkezlerine destek sağlandı.

2008 yılının Ekim ayı ile 2012 yılının Aralık ayına kadar uygulanan AB destekli Hayvancılık Projesi, çiftlik hayvanı yetiştiricilerine, çiftlik yönetimi (muhasebe dahil) ve hayvan yetiştirme uygulamalarının (besleme, hijyen ve hayvan refahı) geliştirilmesi üzerine eğitim ve danışmanlık verilmesinin yanı sıra hayvancılık, çiftlik danışmanlık hizmetleri ve veteriner hizmetlerinin güçlendirilmesini amaçlamıştır.
Kilit faaliyetler arasında; çiftçilere hayvancılık danışmanlığı sağlamak konusunda yerli uzmanların eğitilmesi, çiftçilere doğrudan hayvancılık danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, veterinerlerin ve destek personelin kapasitelerinin geliştirilmesi, veteriner laboratuvarları tarafından sağlanan hizmetlerin geliştirilmesine yardım edilmesi, hayvancılıkla bağlantılı olarak kırsal kalkınma planlamasının desteklenmesi ve sağlıklı besin, gıda güvenliği ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önemi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması bulunmaktadır.

Hayvancılık danışmanlarına (466 katılımcı) toplam 39 eğitim verilirken, toplam 2,991 çiftçi ve çobana ise 206 eğitim verildi. Çiftçi eğitimleri hayvan sağlığı, teşhis, hijyen, beslenme, göğüs iltihaplanması, yem bitkileri üretimi, hayvan yetiştiriciliği, çiftlik yönetimi, işleme ve pazarlama içeriyordu. 56 çiftçiye planlamada bulunmayan çiftlik ziyaretleri düzenlenip danışmanlık sağlandı ve çiftçilerin ilgilendiği kilit konular üzerine 23 danışmanlık bülteni yayınlandı.

69 veteriner ve destek ekibine, hayvan ve sürü sağlığı, bildirilmesi zorunlu hastalıklar, gıda güvenliği, göğüs iltihaplanması kontrolü, üreme, hastalıkların önlenmesi, hayvan refahı ve tıbbi ürünler gibi konularda toplamda 69 eğitim verildi. Hastalık kontrol ve eradikasyon planının bir parçası olarak pilot epidemiyolojik hastalık gözetleme programı gerçekleştirildi. Veteriner laboratuvarlarının değerlendirilmesinin ardından ihtiyaçduyulan laboratuvar ve yardımcı teçhizatın sağlanmasına dair teknik spesifikasyon taslağı hazırlandı ve veteriner laboratuvarları çalışanlarına AB fonu ile gelen teçhizatların kullanımı ve bakımı ile ilgili eğitimverildi.

Besin güvenliği ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar üzerine dört bilgilendirme kampanyası uygulandı.

Mayıs 2008 ve Mayıs 2012 tarihleri arasında göreve başlayan Kırsal Kalkınma Destek Ekibi, Kıbrıs Türk Toplumuna Kırsal Kalkınma Politikasının biçimlendirilmesine yardımcı oldu. AB tarafından finanse edilecek projelerin yürütülmesine yol gösterecek Kırsal Kalkınma Planı ve LEADER yaklaşımlı üç Bölgesel Kalkınma Stratejisinin hazırlanması da ekibin görevlerine dahildi.
Destek Ekibi, üç Kırsal Kalkınma ve iki Toplumsal Kalkınma hibe programının tasarımında önemli rol oynamasının yanı sıra potansiyel yararlanıcılara başvuruların hazırlanması ile ilgili bilgi, eğitim ve yardım da sağladı. Hedef yararlanıcılar arasındakırsal topluluklar, çiftçiler, üretici örgütleri, kooperatifler, tarım-gıda imalatçıları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve eko turizm operatörleri, yerel aktif gruplarve sivil toplum örgütleri bulunmaktadır.

Destek ekibinin kilit görevleri, kırsal sektörün analizini ve kırsal paydaşlarla kapsamlı istişareleri içermektedir. Destek Ekibi ayrıca geçici kırsal kalkınma planı ve uygulanacak öncelikli destek önlemlerinin belirlenmesi ile Kuzey Batı,Karpaz ve Mesarya Bölgelerinde Kırsaltoplumunkalkınmasıiçin “tabandan tavana” yaklaşımıyla stratejilerin hazırlanmasını tasarladı. Ekip, potansiyel yararlanıcıların farkındalık ve eğitim faaliyetlerini yürütürken, beş hibe programının teklif çağrılarının ve bilgilerinin hazırlanmasına katkıda bulundu.

Çiftlik Danışmanlık Hizmetleri
Mart 2016’da başlayıp 26 ay boyunca devam edecek olan, AB tarafından finanse edilen Çiftlik Danışmanlık Hizmetleri projesinin temel amacı verimli ve sürdürülebilir yerel çiftlik danışmanlık hizmetinin kurulmasını desteklemektir. Çiftlik danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ile çiftçilere en yeni teknik bilgi ve danışmanlık sağlanarak ve bilgi ve becerilerini arttırıp, araştırma ile aralarında bağ kurulmasına yardımcı olarak, aile çiftliklerinin verimliliği, üretim ve çiftçi ailelerinin genel yaşam standartlarında artış sağlanacaktır. Çiftlik danışmanlık hizmetleri Kıbrıs’ın kuzeyinde tarımsal üretimin gelişimi için güçlü bir role sahip olabilir. Ana proje faaliyetleri şöyledir:
 • Çiftlik danışmanlık stratejisinin geliştirilmesi ve stratejinin yürütülmesine destek verilmesi;
 • Yayım hizmetlerinden sorumlu danışma organı ile işbirliği içinde çiftçilere teknik danışmanlık sağlanması;
 • Danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde özel sektör kapasitesinin desteklenmesi;
 • Ayrılan mali destek aracılığıyla fırsatları ve kapasiteyi genişleterek, özel sektörü hedefleyen danışmanlık hizmetleri için hibe programlarının hazırlanması; ve
 • Gelecekte planlama, programlama ve kalkınmada yardımcı olacak performans ölçümü için İzleme ve Değerlendirme sisteminin geliştirilmesi.


Metroloji Kapasitesinin Geliştirilmesi
Mart 2016’ da başlayan 30 aylık projenin temel amacı, gıda güvenliği öncelikli olmak üzere, AB kural ve düzenlemelerine uygun bir şekilde gıda maddeleri ve ürünlerinin analizlerinin desteklenmesi için güvenilir analitik laboratuar hizmetlerinin geliştirilmesidir. Projenin odak noktası ise, su, işlenmiş gıda, tarımsal ürünler, hayvansal gıda ürünler ve hayvan hastalıklarının test edildiği laboratuarların Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara yükseltilmesidir. Yasal metroloji, birçok sosyal ve mali faydanın yanında, yurttaşların sağlık ve refah güvencelerinin temin edilerek, çevreyi koruyan ve ticari işlemlerde doğruluk ve adaleti sağlayan önemli bir araçtır. Projenin temel faaliyetleri şöyledir:
 • Laboratuarla ilgili kurumsal çerçevenin gözden geçirilip tavsiyeler verilmesi;
 • Mevcut ve gerekli laboratuar teçhizatının tespit edilerek, izleyen dönemde AB finansmanlı ekipman tedarikinin sağlanması;
 • Bir eğitim planı tasarlanması ve uygulanması;
 • Çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Laboratuar Yönetim Sistemleri uygulanmasında kapasitenin geliştirilmesi; ve
 • Kalite güvence belgelerinin hazırlanmasına destek verilmesi.